اطلاعات نماینده شرکت

نام و نام خانوادگی : سامی

استان / شهر : تبریز

شماره تماس : ۰۹۱۴۰۰۰۰۰۰۰

نشانی : تبریز . سنگ فرش ولیعصر . طبقه فوقانی بانک ملی ایران